Za účelom zabezpečenia najlepšieho užívateľského komfortu na našich webových stránkach sme nastavili cookies na vašom počítači. Ak budete pokračovať v prehliadaní tejto webovej stránky, vyjadrujete tým súhlas s používaním cookies na webovej stránke a s jej nastavením. Viac informácií tu. Zavrieť >
F&F

Pravidlá ochrany osobných údajov F&F
Share

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Vianočná súťaž F&F

ďalej len („Súťaž“)

 

 

Článok 1 Všeobecné ustanovenia

Usporiadateľom a organizátorom Súťaže je spoločnosť TESCO STORES SR, a.s. so sídlom Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava, Slovenská republika, IČO 31 321 828, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 366/B (ďalej len „Usporiadateľ”).

 

Článok 2 Miesto a čas konania Súťaže

Súťaž prebieha on-line prostredníctvom internetovej stránky Usporiadateľa www.F-F.com (ďalej len „Miesto konania“).

 

Súťaž prebieha v období od 01.12.2016 od 13:00 hod. do 12.12.2016 do 10:00 hod (ďalej len „Čas konania“).

 

Článok 3 Podmienky účasti v Súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť akákoľvek fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá v Čase konania Súťaže vyplní registračný formulár dostupný v Mieste konania Súťaže v rozsahu: meno, priezvisko a emailová adresa, splní všetky nižšie uvedené podmienky účasti v Súťaži a vyjadrí súhlas so znením týchto pravidiel a priebehom Súťaže (ďalej len „Súťažiaci“). Podmienky účasti v Súťaži sú nasledovné:

 

 

(ďalej len „Podmienky účasti“).

 

Článok 4 Priebeh Súťaže

Každý deň v Čase konania Súťaže zverejní Organizátor v Mieste konania Súťaže konkrétnu výhru pre príslušný deň, o ktorej získanie sa môže Súťažiaci uchádzať a registrovať sa do Súťaže o danú konkrétnu výhru vždy do 23:59 hod. príslušného dňa. V prípade, ak sa Súťažiaci rozhodne zapojiť v daný deň do Súťaže o konkrétnu výhru prislúchajúcu k tomuto dňu, vyplní registračný formulár a odpovie na tipovaciu otázku: „Koľko dizajnérov a nákupcov sa podieľalo na tvorbe F&F kolekcie Jeseň/Zima 2016?“. Kompletne vyplnený a dokončený registračný formulár Súťažiaci na záver odošle.

 

Následne bude Súťažiaci automaticky zaradený do Súťaže o výhru prislúchajúcu k danému dňu a na zadanú emailovú adresu mu bude zaslané potvrdenie o zaradení do Súťaže. Súťažiaci sa môže zapojiť aj opakovane (t.j. aj každý deň počas Súťaže) rovnakým spôsobom.

 

Článok 5 Vyhodnotenie Súťaže a výhry

Posúdenie splnenia všetkých podmienok účasti v Súťaži je pri každom Súťažiacom výhradne v kompetencii Usporiadateľa.

 

Výhercom dennej Výhry v Súťaži sa stane Súťažiaci, ktorého odpoveď na tipovaciu otázku v danom dni bude najbližšie k správnej odpovedi (ďalej len „Výherca“). Vyhodnotenie Súťaže bude vykonané Usporiadateľom do 10 pracovných dní po skončení Času konania Súťaže bez prítomnosti verejnosti.

 

Usporiadateľ poskytne Výhercovi v každý deň trvania Súťaže nasledovné výhry:

 

Deň 1: čiapka s brmbolcom v hodnote 10

Deň 2: nočná košeľa v hodnote 16;

Deň 3: pončo v hodnote 22;

Deň 4: ligotavé šaty v hodnote 20;

Deň 5: listová kabelka v hodnote 13;

Deň 6: pončo s kapucňou v hodnote 22;

Deň 7: pulóver s tučniakom v hodnote 22;

Deň 8: šál v hodnote 16;

Deň 9: legíny v hodnote 14;

Deň 10: filtrovaný top v hodnote 19;

Deň 11: vzorovaný šál v hodnote 16;

Deň 12: papuče v hodnote 16

 

(ďalej samostatne len „Výhra“).

 

Vyobrazenie Výhier v Mieste konania Súťaže je iba ilustračné. Organizátor si vyhradzuje právo zameniť Výhry za iné výhry zodpovedajúcej hodnoty.

 

Výhra bude odovzdaná Výhercovi prostredníctvom poštového doručovateľa, alebo kuriéra doručením na adresu určenú Výhercom a oznámenú Usporiadateľovi do 14 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia Súťaže. Za správnosť a aktuálnosť údajov potrebných na doručenie Výhry zodpovedá Výherca. Usporiadateľ nezodpovedá za krádež, stratu, poškodenie Výhry, jej nedoručenie alebo omeškanie s doručením, ktoré sú zapríčinené poštovým doručovateľom alebo kuriérom.

 

Výherca bude kontaktovaný Usporiadateľom do 14 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia Súťaže zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu Výhercu zadanú pri registrácii do Súťaže. V prípade, ak Výherca na správu Usporiadateľa o výhre v Súťaži nebude reagovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 (pätnástich) kalendárnych dní, stráca nárok na výhru a Výhra pripadne druhému Súťažiacemu v poradí, ktorého odpoveď na tipovaciu otázku bola najbližšia skutočnosti. Tento Súťažiaci bude kontaktovaný Usporiadateľom rovnakým spôsobom a v prípade, ak nebude reagovať na oznámenie o Výhre do 15 (pätnástich) kalendárnych dní, Výhra nebude udelená.

 

Náhradný Výherca podľa vyššie uvedeného odseku bude kontaktovaný aj v prípade, ak e-mailová adresa Výhercu alebo niektorého z náhradných Výhercov bude neplatná alebo nebude v súlade s týmito Pravidlami.

 

Usporiadateľ nezodpovedá za vlastnosti Výhry. Pokiaľ nie je uvedené inak, na Výhru sa nevzťahujú reklamácie. Výhru nie je možné vymáhať právnou cestou, ani poskytnúť alternatívne plnenie v peniazoch.

 

 

Článok 5 Vylúčenie Súťažiaceho

Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia vylúčiť z účasti na Súťaži Súťažiaceho, ktorý nespĺňa alebo poruší Podmienky účasti alebo tieto Pravidlá. Usporiadateľ zároveň vylúči Súťažiaceho, ktorý (i) svojím konaním v Súťaži porušuje právne predpisy (najmä využíva nepovolené technické prostriedky alebo iné podvodné konanie); (ii) zúčastní sa Súťaže v mene tretej osoby; (iii) zúčastní sa prostredníctvom profesionálnych výherných služieb alebo obdobných služieb; (iv) pokúša sa uspieť v Súťaži iným podvodným konaním v rozpore s Pravidlami.

 

Rozhodnutie Usporiadateľa o vylúčení, resp. nezaradení Súťažiaceho je konečné. V prípade, ak Usporiadateľ rozhodne o vylúčení Súťažiaceho z vyššie uvedených dôvodov po tom, čo mu bola odovzdaná Výhra, je vylúčený Súťažiaci povinný Výhru vrátiť Usporiadateľovi alebo uhradiť Usporiadateľovi finančnú čiastku rovnajúcu sa hodnote Výhry.

 

 

Článok 6 Osobné údaje

Súťažiaci svojou účasťou v súťaži udeľuje Usporiadateľovi ako prevádzkovateľovi v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) súhlas so spracúvaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa počas celej doby trvania súťaže, a to na účel prevádzkovania súťaže (napr. realizácia súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry). Usporiadateľ ako prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že osobné údaje použije iba na vyššie uvedené účely.

 

Osobné údaje môžu byť v zmysle zákona o ochrane osobných údajov sprístupňované alebo poskytované spoločnostiam patriacim do skupiny Tesco, čím dochádza k ich cezhraničnému prenosu.

 

Osobné údaje môžu byť v mene Usporiadateľa spracúvane prostredníctvom sprostredkovateľa, a to: draw/create so sídlom Building 1-2, The Leathermarket, Weston Street, London SE1 3ER

 

Poučenie:

 

Osobné údaje, ktoré Súťažiaci poskytne Usporiadateľovi musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny je súťažiaci povinný o ich zmene bezodkladne informovať Usporiadateľa.

 

 

Článok 7 Záverečné ustanovenia

Súťažiaci svojou účasťou v Súťaži udeľuje Usporiadateľovi súhlas so znením týchto Pravidiel. Súťažiaci zároveň berie na vedomie prípadnú povinnosť Výhru zdaniť v súlade s príslušnými právnymi predpismi v prípade, ak hodnota výhry presiahne zákonom stanovenú hranicu (pozn.: v čase zverejnenia Pravidiel je od dane z príjmu oslobodená výhra do výšky 350 EUR za jednu výhru).

 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo Súťaž kedykoľvek predčasne ukončiť, prípadne prerušiť bez predchádzajúceho upozornenia alebo uvedenia dôvodu v prípadoch, ak podľa posúdenia Usporiadateľa nebude možné zabezpečiť z technických alebo iných dôvodov riadny priebeh Súťaže.

 

Súťažiacemu nevzniká právny nárok na poskytnutie Výhry a Súťažiaci nie je oprávnený požadovať od Usporiadateľa namiesto Výhry akékoľvek alternatívne plnenie. Zároveň Súťažiaci nie je povinný Výhru prijať.

 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť Výhru inou výhrou porovnateľného typu a hodnoty a zmeniť podmienky odovzdania Výhry. Usporiadateľ si taktiež vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť Pravidlá, vrátane obdobia trvania Súťaže, alebo Súťaž predčasne ukončiť.

 

Usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá Súťažiacemu vznikla v dôsledku účasti na Súťaži alebo nedostupnosti/nefunkčnosti technických zariadení a sietí potrebných na priebeh Súťaže a účasť v nej. 

 

Ďalšie podmienky Súťaže, ktoré nie sú upravené týmito Pravidlami, sa riadia príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Akékoľvek prípadné sťažnosti týkajúce sa Súťaže a jej priebehu je možné zaslať Usporiadateľovi na emailovú adresu: otazky@sk.tesco-europe.com kedykoľvek počas trvania Súťaže, najneskôr však do 3 dní od jej skončenia, inak na sťažnosť nebude prihliadnuté. Rozhodnutie Usporiadateľa o sťažnosti sa považuje za konečné.

 

Pravidlá súťaže sú k dispozícii na webovej adrese http://tesco.sk/vianocne-darceky a v písomnej forme v sídle Usporiadateľa.

 

V Bratislave dňa 01.12. 2016

 

 

 

 

 

Pravidlá ochrany osobných údajov F&F

Kliknutím na príslušné  políčko webovej stránky udeľujete spoločnosti TESCO STORES SR, a.s., so sídlom Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 31 321 828 (ďalej len „spoločnosť Tesco“) v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) súhlas na spracúvanie svojich  osobných údajov uvedených v registračnom formulári počas celej doby trvania Vášho profilu, a to na nasledujúci účel: 

Spoločnosť Tesco týmto vyhlasuje, že osobné údaje uvedené v registračnom formulári použije len na vyššie uvedené účely.  Vaše údaje budú poskytované tretím stranám a sprostredkovateľom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, t.j. subjektom spolupracujúcim so spoločnosťou Tesco na databáze F&F móda, ktorými sú napríklad spoločnosti patriace do skupiny Tesco, reklamné agentúry, zasielateľské spoločnosti, tlačiarenské spoločnosti a pod., pričom môže dôjsť k cezhraničnému prenosu vašich osobných údajov. Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledovný:

John Brown Digital Ltd
136-142 Bramley Road
London W10 6SR
Registered in England and Wales no. 2603954

Draw Group
The Leathermarket, Weston Street
1st Floor, Building 1-2, London SE1 3ER

Dunnhumby Ltd.
Aurora House
71 – 75 Uxbridge Road
London
W5 5SL
United Kingdom

 

Poučenie:

- Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné a spoločnosť Tesco ako prevádzkovateľ  nemá právny nárok na ich získavanie. Máte právo na informácie, odpis, opravu vašich osobných údajoch a to v sídle spoločnosti Tesco.
- Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov; napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať od spoločnosti Tesco ako prevádzkovateľa napr. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, potvrdenie či sú alebo nie sú osobné údaje o vás spracúvané, opravu alebo likvidáciu vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a pod.
- Osobné údaje, ktoré poskytnete spoločnosti Tesco prostredníctvom registračného formulára musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať spoločnosť Tesco.
- V prípade neaktuálnosti Vami poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu, po podaní námietky alebo v prípade zrušenia alebo zániku vášho profilu budú  vaše osobné údaje zlikvidované.

Cookies

"Cookies" sú informácie zasielané webovým serverom do webového prehliadača, ktoré umožňuje serveru zber dát z prehliadača. O cookies nájdete viac informácií na www.cookiecentral.com . Tesco používa cookies k zaisteniu bezpečnosti a autentičnosti registrovaných užívateľov, k identifikácii vracajúcich sa návštevníkov na webové stránky a k zaisteniu monitorovania pohybu. Návštevníkom našich webových stránok sú zasielané anonymné cookies, ktoré monitorujú pohyb návštevníkov a vyhodnocujú demografický profil. V prípade, že navštívite naše stránky kliknutím na náš odkaz na cudzích stránkach sú Vám zaslané anonymné cookies s obmedzenou platnosťou, ktoré nám pomôžu analyzovať efektívnosť našich reklamných kampaní a prípadne upraviť náš vzťah s poskytovateľom pridružených webových stránok. Väčšina webových prehliadačov umožňuje funkciu cookies vypnúť. Bližšie informácie ako to uskutočniť nájdete v manuály pre svoj prehliadač. V prípade, že sú cookies zakázané nie je možné využívať online služby F&F Móda.

 

TESCO BZOVÍCKA - Kupón na zľavu € 3 pri nákupe oblečenia a obuvi v minimálnej hodnote € 15

Podmienky:

Kupón opravňuje držiteľa k uplatnenie zľavy € 3 pri nákupe oblečenia a obuvi F&F (vrátane spodnej bielizne, nočnej bielizne, pančuchového tovaru a doplnkov) nad € 15. Zľava bude poskytnutá na jeden nákup v SM Tesco Bzovícka. Pri jednom nákupe je možné uplatniť iba jeden kupón. Kupón nie je možné vymeniť za hotovosť. Kopírované, zničené alebo inak poškodené kupóny nebudú akceptované. Kupón neplatí na produkty v zľave a nie je možné ho kombinovať s inými kupónmi. Kupón je v platnosti 12. 8. 2014 – 31. 8. 2014 iba v SM Tesco Bzovícka.

ODOBERAŤ F&F NEWSLETTER