F&F

Podmínky soutěže Avengers: Infinity War

SOUTĚŽNÍ AKCE S NÁZVEM „AVENGERS V F&F!“ 


SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA 


Pořadatel soutěže: Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Vršovická 1527/68b, Praha 10, 100 00, IČ 453 08 314, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1377;   1. Doba trvání soutěže


V termínu 27. 4. 2018 od 8.00 hod. do 29. 4. 2018 do 24.00 hod. (dále jen „doba trvání soutěže“) bude realizována soutěžní akce s názvem „AVENGERS V F&F“ (dále jen jako „soutěž“)  1. Podmínky účasti 


Účastníkem soutěže se stává fyzická osoba starší 15-ti let, která v době konání soutěže navštíví internetovou adresu www.F-F.com, kde najde odpověď na soutěžní otázku a poté odpověď formou komentáře postuje na Facebookový profil F&F zde: https://www.facebook.com/ffceskarepublika . Svou registrací v soutěži soutěžící potvrzuje, že se plně seznámil s obsahem těchto soutěžních pravidel a tato pravidla akceptuje, včetně jakýchkoliv případných dalších podmínek měnících, upravujících nebo doplňujících soutěžní pravidla. V případě porušení soutěžních pravidel ze strany soutěžícího soutěžící ztrácí právo na udělení výhry. Výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na území České republiky. Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele, ani jejich blízcí ve smyslu § 22 odst. 1 občanského zákoníku.  1. Mechanika 


Soutěžící se zaregistruje do soutěže formou komentáře na Facebookovém profilu F&F https://www.facebook.com/ffceskarepublika . Celkem 5 výherců bude výbráno náhodným výběrem. Vyhlášení vítězů proběhne jak na webových stránkách www.F-F.com tak na Facebookových stránkách F&F: https://www.facebook.com/ffceskarepublika, a to nejpozději v úterý 1. 5. 2018 1. Výhry 


Výhrou v soutěži je:   1. 2x Dárková poukázka do CineStar na film 2D, triko Avengers velikost 11-12 let, hrnek Avengers.

 2. 2x Dárková poukázka do CineStar na film 2D, převlek Avengers velikost 9-10 let.

 3. 2x Dárková poukázka do CineStar na film 2D, triko Avengers velikost 7-8 let, postavička Captain America.

 4. 2x Dárková poukázka do CineStar na film 2D, triko Avengers velikost 6-7 let, holínky velikost 34.

 5. 2x Dárková poukázka do CineStar na film 2D holínky Avengers velikost 29


Veškeré vyobrazení výher je pouze ilustrativní. Uplatnění poukázky CineStar musí být v souladu s podmínkami na ní uvedenými. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhry za podmínky zachování jejich hodnoty. 


  1. Výherci


Do 10 pracovních dnů od ukončení soutěže budou všichni výherci  kontaktování prostřednictvím profilu, pod kterým budou na Facebooku soutěžit. Zástupce F&F je kontaktuje formou osobní zprávy (neveřejné) s žádostí o poskytnutí korespondenčních údajů a s postupem vedoucím k převzetí výhry. Výherci mají 5 pracovních dnů na to, aby požadované údaje poskytli. Pokud soutěžící v této lhůtě údaje neposkytne, jeho výhra propadá Pořadateli bez náhrady. Výhry budou odeslány nejpozději do 30 dnů od obdržení korespondenčních údajů Pořadatelem. Výhry je možné doručovat pouze na adresy v ČR.


Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s průběhem doručování výher. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani je nelze vymáhat soudně. Výhra v soutěži se nebude realizovat v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry. 1. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů 


V souvislosti s registrací do soutěže zpracovává pořadatel, jako správce, osobní údaje soutěžících. Za soutěžící se pro účely tohoto článku považují všechny fyzické osoby, které se přihlásí do soutěže a poskytnou své osobní (kontaktní) údaje. Přihlášením do soutěže soutěžící souhlasí s těmito pravidly, včetně všech jejich změn a doplnění, a udělují Pořadateli svůj bezvýhradný souhlas k tomu, aby pořadatel a/nebo zpracovatel zpracoval jimi uvedené osobní údaje, a to pro účely realizace této soutěže, včetně kontaktování výherce za účelem předání výhry, a dále pro účely nabízení obchodu a/nebo služeb správce nebo jeho obchodních partnerů dotyčnému subjektu údajů, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Souhlas soutěžícího ve smyslu předchozí věty zůstává v platnosti, i když je dotyčný soutěžící ze soutěže vyloučen. Výherce souhlasí s případným zveřejněním svého jména a příjmení, a to pouze v souvislosti s touto soutěží. Soutěžící dále uděluje svůj souhlas k tomu, aby zpracování jeho osobních údajů pro pořadatele zajišťovali další zpracovatelé, jako jsou zasilatelské nebo marketingové agentury, tiskařské společnosti, a podobně. Seznam zpracovatelů je dostupný na www.F-F.com. Soutěžící uděluje souhlasy dle tohoto čl. 6 po dobu registrace v databázi F-F.


Pořadatel se zavazuje dbát o to, aby soutěžící v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů neutrpěli újmu na svých právech, a zavazují se přijmout taková technická opatření, která budou data chránit před neoprávněnými nebo nahodilými zásahy a přístupy ze strany třetích osob, před jejich změnou, zničením, ztrátou, neoprávněnými přenosy, jakož i před jiným zneužitím.


Soutěžící berou na vědomí, že jejich osobní údaje mohou být zpřístupněny oprávněným zaměstnancům a pracovníkům pořadatele a/nebo zpracovatelů; tyto osoby jsou ohledně osobních údajů Soutěžících vázány povinností mlčenlivosti. Soutěžící berou dále na vědomí, že mají (i) právo přístupu ke svým osobním údajům, (ii) právo na opravu svých osobních údajů, (iii) právo požádat pořadatele o vysvětlení v případě, že se dotčený soutěžící bude domnívat, že pořadatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, jakož i právo, aby takový závadný stav byl odstraněn (zejména provedením opravy nebo likvidace osobního údaje), případně je oprávněn se obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.


Soutěžící bere na vědomí a souhlasí s tím, že osobní údaje v rámci soutěže poskytuje dobrovolně, tj. není nijak (na základě zákona či jinak) povinen své osobní údaje pořadateli poskytnout. Soutěžící je povinen poskytnout údaje přesné a pravdivé a v případě jejich změny tyto bez zbytečného odkladu oznámí pořadateli.


Výherce bere na vědomí, že odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů má za následek vyřazení soutěžícího ze soutěže. 1.  Další důležité podmínky soutěže 


- Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní ani žádné jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán, účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než na ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech.


- Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného jednání nebo jiných praktik, či je zde jakékoliv jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže.


- Soutěžící, jehož jednání nebo odpovědi a komentáře porušují právní předpisy nebo jsou v rozporu s dobrými mravy nebo poškozují dobré jméno pořadatele nebo třetích stran, budou ze soutěže vyloučeny.


- Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo jednostranně bez náhrady zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání nebo soutěž bez náhrady zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude po dobu konání soutěže nepřetržitě k dispozici po kliknutí v soutěžní aplikaci na úvodní straně na tlačítko “Podmínky soutěže”.


- Pořadatel soutěže neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v této soutěži (především funkčnost sítě), za pozdní doručení, poškození, ztrátu či zničení výher během přepravy.


Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že pokud tato pravidla odkazují na určitá jednání, kroky, postupy a/nebo oprávnění pořadatele, je pořadatel oprávněn k jejich realizaci pověřit třetí osobu dle své volby, zejména osobu provádějící technické zajištění soutěže.


Pořadatel soutěže neodpovídají za přechodnou nefunkčnost či chybný provoz webové stránky nebo za nefunkčnost či chybný provoz serverů zajišťujících elektronickou komunikaci. 


- Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v  případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené.


V Praze dne 25. 4. 2018


 


sdílejte

Módní novinky, slevy a nabídky přímo do vašeho emailu.

Za účelem zajištění nejlepšího uživatelského komfortu na našich webových stránkách jsme nastavili cookies na vašem počítači. Pokud budete pokračovat v prohlížení této webové stránky, vyjadřujete tím souhlas s používáním cookies na webové stránce a s jejím nastavením. Více informací zde. Zavřít >