F&F

Facebook Terms & Conditions

Regulamin konkursu "Zaprojektuj swój T-shirt"

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu "Zaprojektuj swój T-shirt" zwany dalej Konkursem, jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza zwany dalej Organizatorem.

2. Konkurs organizowany jest w sklepie F&F Store w centrum handlowym Blue City w Warszawie przy ul. Jerozolimskiej 179 .

3. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu trwa od dnia 14 września 2012 roku od godz. 10:00 do dnia 16 września 2012 roku, do godz. 20:00.

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zgłoszenia w Konkursie mogą dokonywać wyłącznie osoby niepełnoletnie do ukończenia 15 roku życia przy zgodzie rodzica lub  opiekuna prawnego.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników i przedstawicieli Organizatora Konkursu oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.

3. Rodzice lub opiekunowie prawni Uczestników Konkursu mogą wyrazić pisemną zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora Konkursu ich (uczestników) danych osobowych, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. W przypadku wyrażenia takiej zgody ani uczestnicy ani ich opiekunowie prawni (rodzice) nie są uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z tego tytułu.

 

3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, może być każda osoba fizyczna o której mowa w pkt. 2 ust.1 powyżej, która od dnia 14 września 2012 roku od godz. 10:00 do dnia 16 września 2012 roku, do godz. 20:00 odbierze w sklepie F&F Store Blue City przy ul. Jerozolimskiej 179 w Warszawie (F&F Store), kartkę papieru w specjalnym kształcie koszulki T-shirt i dostępnymi przyborami narysuje/namaluje/sporządzi projekt nadruku na koszulce w specjalnie wyznaczonym miejscu na terenie sklepu.

2. Zadaniem uczestników konkursu jest sporządzenie najciekawszego projektu nadruku koszulki T-shirt.

3. Za bezpieczeństwo dzieci na terenie sklepu odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie.

4. Rodzic lub opiekun uczestnika otrzyma oświadczenie na którym powinien wpisać następujące dane osobowe - imię, nazwisko oraz wiek dziecka, swoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres mailowy oraz adres korespondencyjny oraz własnoręczny podpis potwierdzający zgodę na przetwarzanie danych do celów związanych z konkursem oraz potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

5. Zgłoszony do konkursu projekt nadruku koszulki T-shirt oraz oświadczenie określone w ust. 4 powyżej będzie miało nadane ten sam numer referencyjny.

6. Każdy zgłoszony do konkursu projekt będzie fotografowany, a zdjęcia umieszczane na www.facebook.pl/ffpolska przez osobę wyznaczoną przez organizatora, aby umożliwić internautom oddanie głosu na ulubiony projekt.  

7. Każdy uczestnik, który dokonał prawidłowego zgłoszenia udziału w Konkursie tj. wykonał projekt i złożył go w sklepie F&F Store w terminie określonym w ust. 1 powyżej wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 4 powyżej, może ubiegać się o nagrodę, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

8. Galeria projektów zgłoszonych do konkursu widoczna będzie na stronie www.facebook.com/ffpolska  oraz na witrynie konkursowej sklepu F&F Store. Na podanej stronie WWW internauci mają możliwość zagłosować na wybrane przez siebie projekty konkursowe w dniach od 17 do 26 września 2012r. W tym samym terminie tj. od 17 do 26 września 2012 r. głosowanie będzie odbywać się również w sklepie gdzie będzie można oddać swój głos na numer projektu na karcie do głosowania i wrzucić ją do specjalnej urny.

 

4. NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są:

Nagrody będą przyznawane w trzech kategoriach wiekowych 1-5 lat, 6-10 i 11-15 lat (trzy nagrody w każdej z trzech kategorii wiekowych)

1 miejsce: bon na zakupy w F&F Store Blue City o wartości 250 zł oraz T-shirt z nadrukiem własnego projektu o wartości do 100 zł; 2 miejsce: bon na zakupy w F&F Store Blue City o wartości 200 zł oraz T-shirt z nadrukiem własnego projektu o wartości do 100 zł; 3 miejsce: Bon na zakupy w F&F Store Blue City o wartości 100 zł.

Łączna pula nagród w konkursie wynosi 2.250 zł brutto.

2. Nagrody w konkursie zostaną wydane nagrodzonym uczestnikom Konkursu zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Nagrody zostaną wydane w terminie wskazanym w regulaminie konkursu.

 

5. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY I WYDANIE NAGRODY

1. Wyłonienie zwycięzców w Konkursie, przeprowadzone zostanie przez specjalnie powołaną komisję konkursową w dniu 27 września 2012 roku na podstawie ilości oddanych głosów internautów zsumowanych z ilością głosów oddanych w sklepie.

2. Zwycięzcy nagród zostaną powiadomieni telefonicznie w terminie do 2 dni roboczych od dnia ich wyłonienia, pod numerem telefonu, który został podany w trakcie rejestracji zgłoszenia.

3. Ponadto ogłoszenie wyników i prezentacja prac zwycięzców wraz z ich imionami na witrynie sklepowej nastąpi w dniach od 29 - 30 września 2012r. 

4. Organizator zastrzega, że powiadomienie laureatów o wygraniu nagród, nastąpi wyłącznie w formie opisanej powyżej w ust. 2 oraz ust. 3 i tylko taka forma powiadomienia stanowi podstawę roszczenia o wydanie nagrody.

5. Za pomocą wiadomości email od organizatora konkursu, potwierdzającej wygraną każdy laureat wraz z opiekunem zostanie zaproszony na uroczyste wręczenie nagród do F&F Store Blue City w dniu 30.09.2012 r. w godzinach od 15:00 do 17:00.

6. W przypadku gdy rodzic/opiekun nie zgłosi się po odbiór nagrody w wyznaczonym terminie, nagroda będzie do odebrania w sklepie do 14.10.2012r. Po tym czasie nagrody zostaną wysłane pocztą w terminie do 19.10.2012 r.

7. Nagrody zostaną wydane po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość przez rodzica/opiekuna, który wypełniał oświadczenie.

8. Organizator zastrzega, iż nie wypłaci równowartości nagród w gotówce.

9. Dane zwycięzcy będą udostępnione do wglądu w siedzibie Organizatora. Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji danych zwycięzcy oraz jego projektu konkursowego na stronie www.ffmoda.com i www.facebook.com/ffpolska oraz na witrynie sklepu F&F Store. Na liście publikowane będzie imię, nazwisko oraz nazwa miejscowości zamieszkania laureata.

10. Nagroda nieodebrana w Konkursie z przyczyn leżących po stronie laureata pozostaną w dyspozycji Organizatora.

 

6. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU

1. Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagrody oraz decydującym o przyznaniu nagrody, o których mowa w pkt. 4.1, będzie komisja konkursowa. Komisja ta rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z konkursem.

2. Komisja konkursowa składa się z 3 członków powołanych przez Organizatora.

3. Komisja konkursowa dokonując weryfikacji zgłoszeń konkursowych, weźmie pod uwagę ich prawidłowość, pomysłowość, kreatywność  zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 7 dnia od ostatecznego dnia wydania nagród (do 26.10). O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i opiekuna i ewentualnie numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji

3. Reklamacja winna być zgłoszona na adres Organizatora. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych, od daty ich otrzymania przez Organizatora.

4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.

5. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

 

8. PRAWA AUTORSKIE

1.Organizator działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego zastrzega, że z chwilą wydania nagrody, nabywa całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonych pomysłów - projektów nadruków na koszulki, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego, 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90 631 z późn zm.),  co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:

a)    w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów oraz ich opracowań - wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b)    w zakresie obrotu oryginałami utworów oraz ich opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono - wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,

c)    w zakresie rozpowszechniania utworów oraz ich opracowań w sposób inny niż opisany w pkt. a) lub b) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, reemitowanie rozpowszechnianie w prasie, w sieci internetowej, na plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach promocji lub reklamy,

d)    swobodne używanie i korzystanie z utworów oraz ich pojedynczych elementów w zakresie reklamy, promocji lub oznaczenia towarów, dokonywane przez Organizatora

2. Opiekun uczestnika udziela Organizatorowi prawo do:

a)    anonimowego rozpowszechniania nagrodzonych utworów ,

b)    modyfikowania tekstów w całości lub części oraz dokonywanie ich opracowań w całości lub części, w szczególności prawo do korekty, przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji poszczególnych elementów utworów lub całości

c)    wykonywania zależnych praw autorskich,

d)    decydowanie o pierwszym publicznym udostępnieniu nagrodzonych pomysłów.

3. Opiekun uczestnika zobowiązuje się w ww. zakresie do niewykonywania w stosunku do Organizatora lub jego następców prawnych przysługujących mu do utworu autorskich praw osobistych wymienionych w art.16 z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.63 z późn.zm.).

4. Opiekun uczestnika, który nie otrzymał nagrody w Konkursie zobowiązuje się zawrzeć z Organizatorem umowę o przeniesienie praw autorskich do hasła reklamowego, uwzględniającą założenia wskazane w ust. 1 i ust. 2, na każde żądanie Organizatora.

5.Opiekun uczestnika oświadcza, że przysługuje mu pełnia praw autorskich majątkowych i osobistych (w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) do wykonanych projektów nadruków na koszulki zgłoszonych do Konkursu.

 

9. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest TESCO /Polska/ Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków. Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, póz. 926 z późn. zm.} oraz zbierane są i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia konkursu, wyłonienia Zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz realizacji i wydania nagród. Opiekunom/ rodzicom uczestników oraz uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu uczestnictwa w Konkursie.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu dostępny będzie w biurze Organizatora: Media Contact Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, w sklepie F&F Store Blue City oraz na stronie www.facebook.com/ffpolska. Wszelkie ewentualne spory wynikłe z udziału w Konkursie rozpatrywane będą przez właściwy sąd powszechny. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Najnowsze trendy i oferty specjalne - prosto do Twojej skrzynki.

Aby zapewnić poprawne działanie naszego serwisu, zapisujemy pliki cookie na komputerach naszych użytkowników.
Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej >