F&F

Pravidlá ochrany osobných údajov F&F

 

 

Pravidlá ochrany osobných údajov F&F

Kliknutím na príslušné  políčko webovej stránky udeľujete spoločnosti TESCO STORES SR, a.s., so sídlom Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 31 321 828 (ďalej len „spoločnosť Tesco“) v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) súhlas na spracúvanie svojich  osobných údajov uvedených v registračnom formulári počas celej doby trvania Vášho profilu, a to na nasledujúci účel: 

Spoločnosť Tesco týmto vyhlasuje, že osobné údaje uvedené v registračnom formulári použije len na vyššie uvedené účely.  Vaše údaje budú poskytované tretím stranám a sprostredkovateľom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, t.j. subjektom spolupracujúcim so spoločnosťou Tesco na databáze F&F móda, ktorými sú napríklad spoločnosti patriace do skupiny Tesco, reklamné agentúry, zasielateľské spoločnosti, tlačiarenské spoločnosti a pod., pričom môže dôjsť k cezhraničnému prenosu vašich osobných údajov. Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledovný:

Hugo & Cat
22 Commercial Street
Spitalfields
London E1 6LP

 

Poučenie:

- Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné a spoločnosť Tesco ako prevádzkovateľ  nemá právny nárok na ich získavanie. Máte právo na informácie, odpis, opravu vašich osobných údajoch a to v sídle spoločnosti Tesco.
- Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov; napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať od spoločnosti Tesco ako prevádzkovateľa napr. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, potvrdenie či sú alebo nie sú osobné údaje o vás spracúvané, opravu alebo likvidáciu vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a pod.
- Osobné údaje, ktoré poskytnete spoločnosti Tesco prostredníctvom registračného formulára musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať spoločnosť Tesco.
- V prípade neaktuálnosti Vami poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu, po podaní námietky alebo v prípade zrušenia alebo zániku vášho profilu budú  vaše osobné údaje zlikvidované.

Cookies

"Cookies" sú informácie zasielané webovým serverom do webového prehliadača, ktoré umožňuje serveru zber dát z prehliadača. O cookies nájdete viac informácií na www.cookiecentral.com . Tesco používa cookies k zaisteniu bezpečnosti a autentičnosti registrovaných užívateľov, k identifikácii vracajúcich sa návštevníkov na webové stránky a k zaisteniu monitorovania pohybu. Návštevníkom našich webových stránok sú zasielané anonymné cookies, ktoré monitorujú pohyb návštevníkov a vyhodnocujú demografický profil. V prípade, že navštívite naše stránky kliknutím na náš odkaz na cudzích stránkach sú Vám zaslané anonymné cookies s obmedzenou platnosťou, ktoré nám pomôžu analyzovať efektívnosť našich reklamných kampaní a prípadne upraviť náš vzťah s poskytovateľom pridružených webových stránok. Väčšina webových prehliadačov umožňuje funkciu cookies vypnúť. Bližšie informácie ako to uskutočniť nájdete v manuály pre svoj prehliadač. V prípade, že sú cookies zakázané nie je možné využívať online služby F&F Móda.

 

 

Módne novinky a najvýhodnejšie ponuky dostanete prostredníctvom emailu.

Za účelom zabezpečenia najlepšieho užívateľského komfortu na našich webových stránkach sme nastavili cookies na vašom počítači. Ak budete pokračovať v prehliadaní tejto webovej stránky, vyjadrujete tým súhlas s používaním cookies na webovej stránke a s jej nastavením. Viac informácií tu. Zavrieť >